Mọi thư tín liên quan đến cơ hội việc làm của tập đoàn Lear sẽ được gửi từ địa chỉ email ‘@ lear.com’. Nếu bạn được chọn phỏng vấn, cuộc hẹn sẽ được tiến hành chính thức thông qua các trình duyệt, ứng dụng họp đã thiết lập sẵn hoặc qua điện thoại. Vui lòng đảm bảo xác minh tính hợp lệ của thông tin liên lạc về việc làm của tập đoàn Lear trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Gia nhập vào mạng lưới Nhân viên Tài năng của chúng tôi

Nhập địa chỉ thư điện tử để chúng tôi biết về bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các cơ hội việc làm và sự kiện phù hợp với sở thích của bạn.

Đã là thành viên?